Pricing
Sign Up
  • 1. מבוא
  • 2. גישה כירורגית
  • 3. גישה ומיקום של יציאות
  • 4. חשיפה לבלוטת יותרת הכליה
  • 5. דיסקציה של בלוטת יותרת הכליה הימנית
  • 6. בלוטת יותרת הכליה וחילוץ יציאות
  • 7. בדיקה גסה של הדגימה
  • 8. סגר
  • 9. הערות לאחר הניתוח
cover-image
jkl keys enabled