Pricing
Sign Up
 • 1. מבוא
 • 2. גישה כירורגית
 • 3. גישה ומיקום של יציאות
 • 4. חשיפה לבלוטת יותרת הכליה
 • 5. דיסקציה של בלוטת יותרת הכליה הימנית
 • 6. בלוטת יותרת הכליה וחילוץ יציאות
 • 7. בדיקה גסה של הדגימה
 • 8. סגר
 • 9. הערות לאחר הניתוח
cover-image
jkl keys enabled

Transperitoneal Laparoscopic Right Adrenalectomy for Cortical Adenoma

22638 views

Sonia Cohen, MD, PhD; Richard Hodin, MD
Massachusetts General Hospital

Procedure Outline

 1. עמדות מארק טרוקאר
 2. הזרקת חומר הרדמה מקומי
 1. החתך
 2. מיקום נמל חסון
 3. אינספלציה
 4. חקר חלל הבטן הלפרוסקופי
 5. מיקום נמלים
 6. דבק
 1. ניוד האונה הימנית של הכבד באמצעות חלוקת הרצועה המשולשת
 2. חתך פריטוניאלי ודיסקציה לכיוון שריר הפסואס
 1. זיהוי, חיתוך וחלוקה של ורידים ימניים של יותרת הכליה
 2. בדיקה סופית למוסטזיס